คู่มือแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย

Last updated: 24 ก.ค. 2560  |  2072 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย

คู่มือแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย

รายงานฉบับสมบูรณ์


- สารบัญ
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 การบริหารจัดการความปลอดภัยถนน
- บทที่ 3 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน 
- บทที่ 4 กระบวนการบริหารบริเวณอันตราย
- บทที่ 5 การพิสูจน์ทราบอุบัติเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
- บทที่ 6 การวิเคราะห์บริเวณอันตราย
- บทที่ 7 การออกแบบและการดำเนินมาตรการปรับปรุงแก้ไข
- บทที่ 8 การประเมินผลทางเศรษฐกิจ
- บทที่ 9 การดำเนินการตามแผน(ก่อสร้าง/ติดตั้ง)
- บทที่ 10 การติดตามและประเมินผล 
- ภาคผนวก 
    ก ประเภทลักษณะการชน  
    ข รายงานการตรวจสอบในสนาม 
    ค มาตรการแก้ไขที่มีศักยภาพ 
    ง ราคาก่อสร้างและอายุการใช้งาน 
    จ ผลกระทบของมาตรการปรับปรุงและแก้ไขและอายุการใช้งาน 
    ฉ มาตรการปรับปรุงแก้ไขและประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกา 
    ช มูลค่าอุบัติเหตุการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษศาสตร์ในรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขบริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง   
    ซ ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย 

 

รายงานฉบับสุดท้าย

รายงานฉบับสมบูรณ์(ฉบับเต็ม)

รายงานฉบับสมบูรณ์

- สารบัญ
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุบนทางหลวง
- บทที่ 3 การปรับปรุงโครงการบริเวณอันตราย
- บทที่ 4 การเพิ่มสมรรถณะงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
- ภาคผนวก
  ก  ผลการทบทวนแบบรายงานอุบัติเหตุ 
  ข  ระบบการรายงานอุบัติเหตุที่ใช้กันในปัจจุบัน 
  ค  ตัวอย่างข้อมูลอุบัติเหตุที่รายงานโดยสำนักทางหลวงที่ 1 ผ่านระบบสารสนเทศ ทางหลวง(HAIMS) 
  ง  ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย 
  จ  ผลการสำราจสมรรถนะงานด้านอำนวยความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงโดยใช้แบบสอบถาม 
  ฉ  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

Powered by MakeWebEasy.com